Algemene voorwaarden

         Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN EVENEMENTEN EN ACTIVITEITEN

 1. De Organisatie:
  de te Nijkerk gevestigde Stichting Zorgfactor, of elke andere direct of indirect aan deze Stichting gelieerde of onderneming.
 2. Bezoeker:
  iedere persoon of rechtspersoon die op enigerlei wijze, direct of indirect een overeenkomst met de Organisatie sluit terzake van het bijwonen van een door de Organisatie te organiseren Evenement, althans iedere natuurlijke persoon die zich op de locatie van het evenement/lezing/cursus bevindt.
 3. Entreebewijs:
  het door de Organisatie of door haar ingeschakelde derde in het verkeer gebrachte toegangsbewijs dat recht geeft op toegang tot een door de Organisatie georganiseerd Evenement.
 4. Evenement:
  een (mede) door de Organisatie georganiseerd lezing/cursus en/of andere manifestatie in de ruimste zin des woords.
 5. Locatie:
  elke feitelijke plaats waar een Evenement wordt gehouden alsmede alle gebieden, ruimten daaromheen, die deel uitmaken van het complex waarbinnen het Evenement gehouden wordt alsmede de daaraan grenzende openbare weg.

1.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (al dan niet middels een tussenpersoon tot stand gekomen) overeenkomsten waarbij de Organisatie direct of indirect partij is, alsmede op alle daarop gebaseerde door de Organisatie te leveren diensten. Door reservering, aankoop of op enige andere wijze verkrijging van een Entreebewijs dan wel betreding van het Terrein verklaart de Bezoeker zich onvoorwaardelijk akkoord met de inhoud van deze algemene voorwaarden.

1.2

Alle door de Organisatie dan wel door haar ingeschakelde derden gedane aanbiedingen, (programma) aankondigingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven zijn vrijblijvend.
De Organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in door de Organisatie en door derden aan de Bezoeker gedane aankondigingen, aanbiedingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven, dan wel fouten gemaakt bij de (voor)verkoop van Entreebewijzen door derden, waaronder begrepen de voorverkoopadressen.

1.3

Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover de Organisatie zich daartoe uitdrukkelijk schriftelijk akkoord heeft verklaard.

1.4
Uitdrukkelijk worden door de Organisatie de door Bezoekers toepasselijk verklaarde algemene voorwaarden verworpen.

2.1
De Entreebewijzen zijn en blijven eigendom van de Organisatie.
Uitsluitend Entreebewijzen die zijn aangeschaft bij de Organisatie of door de Organisatie ingeschakelde of erkende voorverkoopbureaus worden door de Organisatie als geldig erkend.

2.2
Gekochte Entreebewijzen worden door de Organisatie onder bepaalde voorwaarden teruggenomen, hetzij gedeeltelijk terug betaald, maar kunnen niet worden geruild, wel met schriftelijke bevestiging gebruikt worden voor ander en/of gelijkwaardig evenement .
Indien de entreebewijzen zijn gekocht;

(<7 dagen) binnen 7 dagen voor het evenement, krijgt u de kans op zich op te geven voor de wachtlijst voor de volgende datum waarin dezelfde lezing wordt gegeven, of krijgt u het betaalde bedrag – 50% retour gestort.

(>7 < 14 dagen) meer dan 7 dagen en minder dan 14 dagen voor het evenement,  krijgt u de kans op zich op te geven voor de wachtlijst voor de volgende datum waarin dezelfde lezing wordt gegeven, of krijgt u het betaalde bedrag – 75% retour gestort.

(>14 dagen) Meer dan 14 dagen voor het evenement, krijgt u de kans op zich op te geven voor de wachtlijst voor de volgende datum waarin dezelfde lezing wordt gegeven, of krijgt u het betaalde bedrag – 90% retour gestort.

Zorgfactor Reserveringen behoudt het recht om 100% van het betaalde bedrag terug te storten indien men hier aanleiding voor vind.

2.3
Het is de Bezoeker niet toegestaan Entreebewijzen voor een Evenement op enigerlei wijze aan derden door te verkopen en/of deze voor commerciële doeleinden op enigerlei wijze aan derden te verstrekken.

2.4
De Bezoeker is gehouden het Entreebewijs dat toegang heeft verleend tot het Evenement gedurende het gehele Evenement bij zich te dragen en op eerste verzoek aan de Organisatie, of door haar ingeschakelde derden, te tonen.

2.5
Bezoekers die het bepaalde in dit artikel van deze algemene voorwaarden overtreden kan de toegang tot het Evenement worden geweigerd, dan wel deze Bezoekers kunnen door de Organisatie van de locatie van het Evenement worden verwijderd, zonder dat de Organisatie gehouden is tot restitutie van het aankoopbedrag van het Entreebewijs.
Voor alle door de Organisatie ten gevolge van het overtreden van het in dit artikel gestelde geleden schade zal de Bezoeker aansprakelijk zijn.

3.1
Indien voor enig Evenement een minimumleeftijd geldt verklaart de Bezoeker middels de aankoop van het Entreebewijs dat hij/zij de voor dat Evenement gestelde minimumleeftijd heeft.

3.2
Gedurende zijn/haar verblijf op de locatie dient de Bezoeker zich te gedragen in overeenstemming met de geldende normen wat betreft de openbare orde, goede zeden en fatsoen.
Voorts is de Bezoeker gehouden zich te gedragen conform de door de Organisatie gehanteerde huisregels betrekking hebbend op het betreffende Evenement.
De Bezoeker is in dit verband tevens verplicht de door de als zodanig kenbare functionarissen van de Organisatie (waaronder begrepen maar niet beperkt tot het ordepersoneel) gegeven aanwijzingen en instructies op te volgen.

3.3
De Organisatie is gerechtigd, zonder opgave van redenen, Bezoekers de toegang tot de locatie te weigeren of van het terrein te (doen) verwijderen indien een Bezoeker zich niet gedraagt conform het bepaalde in het vorige lid van dit artikel dan wel indien de Organisatie dit anderszins noodzakelijk acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het Evenement.
De Bezoeker heeft in dat geval geen recht op vergoeding van het aankoopbedrag van het Entreebewijs.

3.4
Het is Bezoekers niet toegestaan (huis) dieren, (hard)drugs, (alcoholhoudende) dranken en etenswaren in welke verpakking dan ook, glaswerk, blik, plastic flessen, (vuur)wapens of andere gevaarlijke voorwerpen mee te nemen naar dan wel bij zich te dragen op de locatie, op straffe van inbeslagname zonder teruggave.

3.5
Het is de Bezoeker niet toegestaan, tenzij hij/zij hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming van de Organisatie heeft verkregen, op de locatie goederen van welke aard dan ook, te koop of te ruil aan te bieden, dan wel deze kosteloos aan derden te verschaffen.

3.6
Bezoekers die het bepaalde in dit artikel van deze algemene voorwaarden overtreden dan wel aan enige bepaling medewerking weigeren, kan de toegang tot het Evenement worden geweigerd, dan wel deze Bezoekers kunnen door de Organisatie van het locatie van het Evenement worden verwijderd, zonder dat de Organisatie gehouden is tot restitutie van het aankoopbedrag van het Entreebewijs.
Voor alle door de Organisatie ten gevolge van het overtreden van het in dit artikel gestelde geleden schade zal de Bezoeker aansprakelijk zijn.|

4.1
Het betreden van de locatie en het bijwonen van het Evenement geschiedt door de Bezoekers op eigen risico. De Organisatie is slechts aansprakelijk voor door de Bezoeker geleden schade of de Bezoeker toegebracht letsel, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van de Organisatie, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt waarvoor de Organisatie is verzekerd en voor zover deze schade door die betreffende verzekering wordt gedekt.
De aansprakelijkheid van de Organisatie wordt in ieder geval (maar niet beperkt tot) uitgesloten voor:
a. schade ten gevolge van handelen van derden, waaronder begrepen door de Organisatie ingeschakelde derden zoals leveranciers, huurders/pachters van delen van de locatie en de door deze derden ingeschakelde personen.
b. schade ten gevolge van het niet opvolgen door de Bezoeker van door de Organisatie ingeschakelde functionarissen gegeven instructies en van het niet naleven van algemene normen van openbare orde, veiligheid en fatsoen.
c. schade ontstaan door het bijwonen van het Evenement aan bijvoorbeeld gehoor en/of gezichtsvermogen.
d. schade ten gevolge van verlies, beschadiging of diefstal van aan de Bezoeker toebehorende en naar de locatie meegebrachte goederen.
e. (gevolg)schade ten gevolge van niet voorzienbare wijzigingen in de aanvangs- en slottijden van het Evenement.
f. schade op enigerlei wijze veroorzaakt door andere bezoekers van het Evenement.
g. schade direct of indirect aan wie of wat dan ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek of enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig roerend of onroerend goed waarvan de Organisatie houder, (erf)pachter, huurder dan wel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van de Organisatie staat.
h. gevolgschade en indirecte (bedrijfs-)schade aan de zijde van Bezoeker.

4.2
De Organisatie is nimmer aansprakelijk voor door de Bezoeker geleden schade die is ontstaan ten gevolge van overmacht aan de zijde van de Organisatie.
Onder overmacht wordt mede verstaan elke van de wil van de Organisatie onafhankelijke omstandigheid ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst tussen de Organisatie en de Bezoeker reeds als mogelijkheid te voorzien die de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgeweld, burgeroorlog, oproer, rellen, terreur en terreurdreiging, optreden van politie en/of brandweer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, en andere ernstige storingen in de Organisatie en/of op de locatie, weersomstandigheden en om welke reden dan ook niet functionerend openbaar vervoer alsmede de omstandigheid dat een Evenement vanwege het feit dat de voor het Evenement benodigde vergunningen niet zijn verleend c.q. deze zijn ingetrokken geen doorgang kan vinden dan wel krachtens een daartoe gegeven bevel van het bevoegde gezag afgelast dient te worden.

4.3
De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden mede ten behoeve van werknemers van de Organisatie en/of door de Organisatie ingeschakelde derden.

5.1
De Organisatie is gerechtigd om (delen van) het Evenement en de Bezoekers op beelddragers te doen vastleggen en dit beeldmateriaal te (doen) verveelvoudigen en (doen) openbaar maken middels alle haar ten dienste staande middelen alsmede derden toestemming te verlenen tot dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging.
Hieronder wordt tevens begrepen de (camera)registratie in het kader van de handhaving van de openbare orde en veiligheid op de locatie.

5.2
Door betreding van de locatie verklaart de Bezoeker zich eeuwigdurend, onherroepelijk en onvoorwaardelijk akkoord met openbaarmaking en verveelvoudiging van diens portret en lichaamskenmerken door de Organisatie of een door de Organisatie aangewezen derde, waarbij de Bezoeker uitdrukkelijk afstand doet van zijn recht zich tegen een dergelijke openbaarmaking te verzetten, ongeacht het medium of de context waarin of het commentaar waarmee dit plaatsvindt.
De Organisatie noch de eventuele derde aan wie de Organisatie toestemming heeft gegeven voor een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging is ter zake aan de Bezoeker enige vergoeding verschuldigd. De Bezoeker is niet gerechtigd (delen van) het programmaboekje, posters, flyers, en of andere door de Organisatie geproduceerd (promotie)materiaal te verveelvoudigen dan wel op enige andere wijze inbreuk te maken op aan de Organisatie toebehorende rechten van intellectueel eigendom, waaronder maar niet beperkt tot merkenrechten, auteursrechten en handelsnaamrechten.

6.1
De Organisatie zal zich er voor inspannen het Evenement te doen plaatsvinden op de aangegeven locatie, op de aangegeven datum en het aangegeven tijdstip.

6.2
Indien de Organisatie dit om enigerlei reden wenselijk acht dan wel ingeval van overmacht is de Organisatie gerechtigd het Evenement te verschuiven naar een andere datum, andere locatie dan wel het Evenement in zijn geheel te annuleren, zonder aansprakelijk te zijn voor enige door Bezoeker ten gevolge daarvan geleden of te lijden schade.

6.3
Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt mede (maar niet beperkt tot) verstaan, elke van de wil van de Organisatie onafhankelijke omstandigheid ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst tussen de Organisatie en de Bezoeker reeds als mogelijkheid te voorzien die de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgeweld, burgeroorlog, oproer, rellen, terreur en terreurdreiging, optreden van politie en/of brandweer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, en andere ernstige storingen in de Organisatie en/of op het Terrein, weersomstandigheden en om welke reden dan ook niet functionerend openbaar vervoer alsmede de omstandigheid dat een Evenement vanwege het feit dat de voor het Evenement benodigde vergunningen niet zijn verleend c.q. deze zijn ingetrokken geen doorgang kan vinden dan wel krachtens een daartoe gegeven bevel van het bevoegde gezag afgelast dient te worden.

6.4
Uitsluitend in geval van annulering als bedoeld in dit artikel zal de Organisatie de reeds door de Bezoeker voor het Entreebewijs betaalde vergoeding aan de Bezoeker restitueren.
Van het bepaalde in dit artikellid zijn uitgesloten eventueel door de Bezoeker betaalde bespreek/reserveringsgelden.
De organisatie behoud het recht om, indien er sprake is van annulering van een evenement wegens te weinig deelnemers, het ticket te gebruiken voor een gelijkwaardig nieuw te plannen evenement.
Dit dient dan wel binnen 3 maanden te gebeuren na de datum van het evenement waarvoor de ticket gereserveerd werd.

6.5
Restitutie van entreegelden als bedoeld in lid 4 van dit artikel zal uitsluitend plaats vinden op verzoek van de Bezoeker, onder overlegging aan de Organisatie of een daartoe door haar aangewezen derde, van een geldig entreebewijs binnen 14 (veertien) dagen na de (eerste) dag waarop de annulering door of namens de Organisatie is bekendgemaakt.

7.1
Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of anderszins ongeldig blijken te zijn, dan laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.
Een nietige of anderszins ongeldige bepaling wordt geconverteerd in een wel geldige bepaling van zo veel mogelijk overeenkomstige strekking.
De Organisatie is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen.

7.2
Alle geschillen van welke aard dan ook zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.

7.3
Geschillen zullen uitsluitend naar Nederlands recht worden beslecht.

error: INHOUD BESCHERMD !!