AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

24 mei 2018

Bij Stichting Zorgfactor® worden privacygevoelige gegevens van patiënten, cliënten, vrijwilligers en medewerkers en derde partijen verwerkt.
Het is belangrijk dat zij erop kunnen vertrouwen dat alle persoonsgegevens in goede handen zijn.
Op 25 mei 2018 is de wetgeving aangescherpt voor alle landen in de Europese Unie: genoemd Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Nieuwe privacyverklaring

Een van de verplichtingen is om een privacyverklaring te hebben op de website.
In zo’n verklaring informeert Stichting Zorgfactor® cliënten, vrijwilligers en medewerkers en derde partijen hoe wij omgaan met het doel van de verwerking van gegevens, aan wie wij gegevens verstrekken en hoe lang wij gegevens bewaren. 

Hieronder treft u deze verklaring aan: PRIVACYVERKLARING STICHTING ZORGFACTOR®

 
 

Patiënten/Cliënten

STICHTING ZORGFACTOR® hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring geven wij u de informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.
STICHTING ZORGFACTOR respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), worden behandeld.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de
  verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
 
 

Doeleinden van de verwerking

Uw persoonsgegevens worden door STICHTING ZORGFACTOR® verwerkt voor de volgende doeleinden.

 • Het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst(en);
 • Het voeren van de administratie alsmede andere interne beheersactiviteiten;
 • Het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen waaronder begrepen het in handen stellen van vorderingen;
 • Om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen;
 • Om u te informeren over nieuwe producten en/of diensten van STICHTING ZORGFACTOR®;
 • Het doen van (patiënt/cliënt) tevredenheidsonderzoeken en marketingactiviteiten;
 • Het verbeteren van de website en de dienstverlening van STICHTING ZORGFACTOR®;
 • Voor het kunnen verzenden van (digitale) nieuwsbrieven, uitnodigingen en afspraak-herinneringen;
 • Het voldoen aan de wettelijke verplichtingen, zoals de administratie-, dossier- en bewaarplicht;
 • Het behandelen van geschillen, klachten en claims;
 • Wetenschappelijk onderzoek.

De volgende persoonsgegevens worden mogelijk voor bovenstaande doeleinden door STICHTING ZORGFACTOR® verwerkt: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, BSN, patiënt/cliëntnummer, gegevens betreffende uw gezondheid, rekeningnummer, relatienummer zorgverzekering, overige gegevens die u actief verstrekt in contacten.

Rechtsgronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens

De rechtsgrond voor de hiervoor bedoelde doeleinden van verwerking is gelegen in:

 • De door u gegeven toestemming (artikel 6 lid 1 sub a Avg)
 • Het op uw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst (artikel 6 lid 1 sub b Avg)
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen (artikel 6 lid 1 sub c Avg)
 • Het beschermen van vitale belangen van uzelf of anderen (artikel 6 lid 1 sub d Avg)
 • De vervulling van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van uitvoering van openbaar gezag (artikel 6 lid1 sub e Avg)
 • De behartiging van de gerechtvaardigde belangen van STICHTING ZORGFACTOR® of van een derde (artikel 6 lid 1 sub f Avg)
  

Verstrekking aan derden

De uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden kan met zich meebrengen dat STICHTING ZORGFACTOR® persoonsgegevens deelt met derde partijen.

Dit gebeurt op basis van een wettelijke grondslag (uitvoeren van de overeenkomst, voldoen aan wettelijke verplichting, toestemming).


Bewaartermijn

STICHTING ZORGFACTOR® bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

STICHTING ZORGFACTOR® zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking.

In dat kader zijn diverse maatregelen genomen waaronder encryptie van persoonsgegevens, versleutelde communicatie en behandeling van de persoonsgegevens als zijnde vertrouwelijk.

Personen die namens STICHTING ZORGFACTOR® toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding.

Voorts verlangt STICHTING ZORGFACTOR® dezelfde technische en organisatorische maatregelen van haar verwerkers en heeft dit vastgelegd in verwerkers overeenkomsten.

Uw rechten

Op grond van de wet heeft u diverse rechten. We zetten deze rechten voor u op een rijtje.

Inzagerecht

U heeft het recht de door STICHTING ZORGFACTOR® verwerkte persoonsgegevens in te zien.

Correctie- en verwijderingsrecht

U heeft het recht gegevens te laten wijzigen of zelfs verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is.

Recht van bezwaar

Het recht van bezwaar houdt in dat u vanwege uw specifieke situatie bezwaar kunt maken tegen bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens.

U heeft dit recht bij alle verwerkingen die niet zijn gebaseerd op uw toestemming, het op uw verzoek nemen van pre contractuele maatregelen en/of de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst.
Het voldoen aan wettelijke verplichtingen of het beschermen van vitale belangen van uzelf of anderen.

Recht op beperking

U heeft onder omstandigheden ook het recht op de beperking van de verwerking van uw gegevens. Dit houdt kort gezegd in dat
STICHTING ZORGFACTOR® de verwerking van uw gegevens tijdelijk “bevriest”.

U kunt dit recht inroepen in vier situaties:

 1. In afwachting van de beoordeling van een correctieverzoek;
 2. Indien gegevens eigenlijk gewist zouden moeten worden maar u geen verwijdering wenst;
 3. Indien STICHTING ZORGFACTOR® de gegevens niet langer nodig heeft terwijl u de gegevens wel nodig heeft voor de voorbereiding op een rechtszaak.
 4. In afwachting van de beoordeling van een bezwaar.
  Recht op gegevensoverdraagbaarheid.
  U heeft het recht om de door u aan STICHTING ZORGFACTOR® verstrekte gegevens (terug) te ontvangen in een gangbaar bestandsformaat.
  Dit recht geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij van u verwerken op grond van uw toestemming of een met u gesloten overeenkomst.
  Het recht geldt bovendien alleen voor de gegevens die wij al in digitale vorm verwerken (dus niet voor ‘papieren’ verwerkingen).
  U bent vrij die gegevens vervolgens door te geven aan een andere partij.
  Mocht er een koppeling bestaan tussen onze systemen en de systemen van de derden partij waaraan u de gegevens wilt laten doorgeven, dan kunnen wij die doorgifte mogelijk direct namens u verzorgen. Informeer daarvoor naar de mogelijkheden.

Intrekken van toestemming

Voor de hierboven beschreven gegevens geldt dat wij u gegevens verwerken op basis van uw toestemming.
U heeft te allen tijde het recht een eenmaal gegeven toestemming in te trekken.
Wij zullen de verwerking dan onmiddellijk staken.
Het intrekken van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht; alle verwerkingen die al hebben plaatsgevonden blijven dus rechtmatig.

Uitoefening van de rechten

Het uitoefenen van de rechten is in principe kosteloos behoudens misbruik. U oefent de rechten uit door contact op te nemen via de onderstaande contactgegevens.

Termijnen

Wij zullen uw vragen/verzoeken in beginsel binnen een maand beantwoorden.
Mocht de beantwoording van uw vraag/verzoek meer tijd kosten, dan zullen wij u hiervoor binnen een maand informeren.
Het kan zijn dat vanwege de complexiteit van de verzoeken en/ of het aantal verzoeken de beantwoordingstermijn in totaal oploopt tot drie maanden.
Identificatie: Wij kunnen bij alle vragen / verzoeken vragen om nader bewijs van uw identiteit.
Dit doen wij om te voorkomen dat we persoonsgegevens aan de verkeerde partij verstrekken of ten onrechte wijzigingen aanbrengen in de persoonsgegevens.
Om de afhandeling van uw verzoek zo vlot mogelijk te laten verlopen verzoeken we u dan ook op voorhand een kopie van uw identiteitsbewijs mee te zenden.
Schrijft u op de kopie dat het een kopie betreft; voor wie en met welk doel de kopie verstrekt wordt en de datum waarop u de kopie afgeeft.
De kopie van uw identiteitsbewijs wordt alleen ter vaststelling van uw identiteit gebruikt en na vaststelling direct vernietigd.

Individuele afweging bij ieder verzoek

We wijzen u er op dat de hiervoor beschreven rechten geen absolute rechten zijn.
Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat we aan een bepaald verzoek geen gehoor kunnen geven.
Mochten we aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zullen we dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar maken.
Functionaris Gegevensbescherming STICHTING ZORGFACTOR® heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld.

De FG houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving en adviseert  over de privacywetgeving.
De FG is bovendien de contactpersoon voor alle vragen die over privacy gaan, zowel voor u als betrokkene als voor de toezichthouder.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.
Onze klachtenfunctionaris is op verschillende manieren te bereiken,
via telefoon nummer: 033-285 76 74
Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend.
Het staat u verder altijd vrij een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacywetgeving.
U vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via de website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Vragen

Verder staat het u uiteraard vrij vragen te stellen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen STICHTING ZORGFACTOR®. Neem voor vragen over de privacy contact met ons op via de onderstaande contactgegevens.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd.
Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website van STICHTING ZORGFACTOR® kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in deze Privacyverklaring.

In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over deze Privacyverklaring of een beroep wilt doen op één van uw wettelijke rechten kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens.

error: INHOUD BESCHERMD !!